Знайдімо
щось
конкретніше.
Припустімо я хочу знайти скіль-
ки
коштує ліцензія
на антивірус
АУІЯА
АпҐЛ/іг.
Що
має
бути
на
сторінці,
де
буде
ціна
на
цей
продукт?
По-перше, назва продукту
“АУЛПА АпНУ/іг”.
По-друге, слово
“ціна”. По-третє, назва грошової
одиниці. Мені зрозуміліше грив-
нями, тому “грн”. Зліплюємо все
до купи і отримуємо запит
“АУЛИА АпНУЛг ціна грн”.
Закидаємо
його
в
пошукову
систему
і
отримуємо
ряд сайтів з
цінами
на
авіру.
Якщо
придивитись
до адреси, стає зрозуміло,
що
на
першому
місці
^
якийсь
магазин-по-
середник.
А от відразу за
ним бачимо офіційну
сторінку. Вочевидь,
без перекупників
може вийти де-
шевше - заходимо
і дивимось (ма-
люнок 3).
Можна написати інак-
ше:
“АУЛЯ А АпЛУ/іг коштує грн”
-
на такий
пошуковий
запит
гугль
буде
видавати
форуми,
блоги,
аналітичні статті.
Чому так? Просто слово “ціна” -
більш офіційне,
і стало зустріча-
ється в магазинах. Відповідно ре-
зультатом
будуть
інтернет-мага-
зини, різного роду прайси.
“Коштує”
частіше
зустрічається
в
простих
розмовах
“а
скільки
коштує?”, “то і то коштує.
..” - від-
повідно
викине
просту
форумну
розмову або блог із міркуваннями.
До чого я веду? Якщо ви щось
хочете, перш за все потрібно по-
думати,
які слова будуть на сто-
рінці з інформацією, яку ви шука-
єте. Потрібна, припустімо, інфор-
мація про завтрашню погоду у ва-
шому славному місті Харкові.
Згадуємо
телевізійний
про-
гноз, що було на телеекрані? За-
головок
“погода”
-
раз,
назви
міст - два, ще купа специфічних
позначок,
які
на
клавіатурі
на-
брати складнувато. Так і пишемо
“погода Харків”.
G o o g le
feüüM E!
J L
С
іЛЗАНИЙ
ПОШУК
П ош ук: 0 Ін те р н е т© сторінки укр аїн сько ю м о во ю © сторінки з України
В е б
8 В П іг е ? йти
Р езул ьтати 1 - 1 0 з пр
І
П орада. Ш угайте результати вибоаі ою мс^окр- у
ід ін с ь к а
М о в у п о ш уку м ож на задати в м еню Н алаш тування
И м а * —і Ш к д ц а п ь и о для В а с - [
і
П р едл ож ен и я по реструктуризации кредитной зад о л ж ен н о сти
С п и со к за е м щ и к о в *
Резул ьтаты мероприятий Н А Д Р А Б А Н К А во исполнение У каза П резидента У краины
wiimlia.CQm.ua/* Каш-ШдШж*
Мал
<
2
Н овости
П риобретение залогового и м у щ е ств а
[к иск стшшійіанкемаїод
С г и с с к М Я У Ш Ш М Ш З В & Б А Н К А
О
.ЬЭДЮ
Квмплексная программа выплати
&РСЫ
..ВЭЛ№1
Н овости < Н овости
Інші р езул ьта ти з д о м е н у r a d ia co m ua
Н а д р а — Н о в о с т и - [ Д ж ь д і с і ^ ш й -с іо вій к г. )
,
18 ф ев 201 0 .
.. З д е с ь В ы мож ете озн ако м и ться со свеж и м и н овостя м и Н а д р а Б а н к а . .
.
З а нед ел ю Н А Д Р А Б А Н К вы платил более 6 0 м л н гривен клиентам — ф изическим .
..
ууа^у. n a d r a .c o m иа/ги$/пе>уз *,& е ш
П од ібн е -
<£>
Н а д р а Б а н к " м о ж е т в ы № т ь
11
Мо ниторинг
С М И - 1 п .
. . . . . . . . .
Л іи ІІ<
* r .
.- .„
_X
ч
Мал. 3
А
G o o g l e
І AV IRA AntiVir ціна грн
-
-
-----
І і ПпіUVK І Сгладний пошті
Пош ук: 0 інтернет © сторінки українською м овою © сторінки з України
іказати параметри.
..
Результати 1 - 1 0 з приблизно 892 на
М ову пош уку можна задати в меню Налаш тування
іу і г P r o f e s s io n a l — л у ч ш и й а н т и в и р у с
иена,
к у п и т ь в .
.. ■ [ О ш щ щ ню cto diw v ]
iîitiv ir Professional — лучш ий антивирус, ц е н а , купить в Киеве — P ro m .u a .
...
ные товары, A v ira A n tiV ir Prem ium — лучш ий антивирус. 277 грн. .
..
ffbm .ua/p164?78*avï!a-AH t?vîr*professionaî-luchsh!j-o»tiviius htm! * Кеш - р а з а
A v lr a A n t iV ir P r e m iu m — ПУЧШИЙ а н т и в и р у с , ц е н а . КУПИТЬ в К к е в е .
.. - 1! Ім е км ст» ! ию
сторінку
]
A v ira A n tiV ir Prem ium — лучш ий антивирус, ц е н а , купить в Киеве — P ro m .u a .
... A v ira
A n tiv ir Professional — лучш ий антивирус. 377 г р н .
...
prom
ua/p164257-av*i'a*aHtWr'pfem
ium-luchsh§*airtiviri» htm
l *
0ЯЗИ
S3 Показати додаткові £ : у д м а і ц . і , и в п т
*Т85®8Ш
г
і
' --L' r*
мЯШИвШшШл
‘.Ашивие^ьиа .айгжж-напа
t
>'y'--ntaiwp&. С
дипее .
.. - [ Одаигсштюдаш
Ц е н а A v ira A n tiV ir Prem ium Security Suite - 566 грн. д л я одного компью тера на 12
j •■ месяцев, или 855 грн. для трех П К на тот ж е ср о к .
..
jan tivir.kie v из/
AVIRA Antivir P relum V»ванна
купить
и
продать ■ comp Emarbet иа • [ гьоиааст ии стоп«*, 1
Ц ен а: 339 грн. .
.. A V IR A A n tiv ir Prem ium -1 год на 1 компью тер Н39 грн. www. soft-
lux, com тел. .
.. tut /com puters/avira-antivir-prem ium J28C£087.htm l.
comp
emarket.ua/computers/aviia-onfiYtr-prem
iurn
_*.dT6G87.htrrl * Кеш
-
Avira AnHVIr for KENl 4 (Number of Clients ind Service-PC.
.. • I
Реш ение д л я обеспечения безопасности A v ira A n tiV ir for the K E N l защ итит В аш
компьютер A V M K EN ! service P C , .
.. 100 лицензий: за 100 лицензий: 29 989.51 г р н .
...
www SQftkey.ua/cstaiog/prQQram php?ID-52B34 - К е ш »
*
p
С к л а д н и й п о ш у к
Знайти результати
з усіма словами
Ж
Мова
і
Регіон
І
Формат файлів
Дата
І
Згадування
Домен
!
що містять точну фразу
ий
.-
і
.
_ J
хоча б з одним зі слів
I
......
....
....
.
Î
що не містять слів
Г
~
1
110 результатів
!
Ш
• &.
Щ&ш
шШшШш
Показувати сторінки такою мовою.
Шукати сторінки з такої країни:
[тільки
; *
|
показати файли формату
Показати веб-сторінки вперше завантажені
Повернути результати, що містять мої слова
Тільки: т видавати результати з сайту або домену
[усі мови
р
і
[будь-який регіон
[будь-якого формату
;.*]
[будь-коли
/»І
[будь-де на сторінці
наприклад, google com.
org Д ю н н и й
Права на користування Показати результати
без фільтування за ліцензією
Безпечний пошук
# Не ф
ільтрувати © Фільтрувати за допомогою Б*ьм
П о ш у к в ід о м о с т е й п р о с т о р ін к у
і
Подібні
Знайти сторінки, подібні до цієї
наприклад, www google com/ïotl/'jk/help.htmi
Посилання
Знайти сторінки з посиланнями на цю сторінку
Пошук j
предыдущая страница 26 Компьютер 2010 08 читать онлайн следующая страница 28 Компьютер 2010 08 читать онлайн Домой Выключить/включить текст