£/ відповідь із самого верху буде
погода від самого
гугла
:)
і тро-
шечки
нижче
сторінка
теїео-
prog.ua
із Харківською
погодою.
Просто? Та простіше
нікуди.
Го-
ловне зрозуміти, які слова будуть
на тій вашій заповітній сторіночці.
Спробуємо тепер щось складні-
ше. Скажімо, який світловий потік
дає
проста лампочка? Лампочку
ми
робимо офіційною
“лам-
пою”, а світловий потік ви-
мірюється в люменах. Так
і пишемо “лампа люмен”.
Із самого верху буде вікі-
педійна стаття про люме-
ни
з
табличкою
лампа
-
кількість люменів.
Складний пошук
1 )
А
тепер
розглянемо
додаткові
режими
пошуку.
Правіше
від
по-
шукового
рядка
є
маленькими
літерами
два
написи:
“склад-
ний
п о ш
у к
”та
“мовні інстру-
менти”.
Кляцяйте
по
“Склад-
ний пошук”
(малюнок 4).
Із
самого
верху
є
різноманітні
варіанти пошуків:
З
усіма
словами - це,
по
суті,
стандартний
пошук.
Ним ми користувались вище.
Л \ Що містять
точну фразу
-
»припустімо є цитата звід-
кись, текстовий твір, пісня або ще
щось таке і ми бажаємо дізнатись
звідки
воно.
Простий
пошук
ви-
кручується
із
нашими
словами,
відмінює їх,
міняє
місцями,
роз-
ставляє
типу
“слово
1”
якийсь
текст “слово 2”.
Тоді жорстко задаємо йому, що
ми хочемо саме ось таке от сло-
восполучення. Але тут головне не
перестаратись.
Можливо,
запит
краще писати не більше 2-3-х слів
БЕЗ
розділових знаків,
інакше
з
великою вірогідністю
не знайде-
мо нічого.
До речі, якщо не знайдено жод-
ного підходящого документа, гугл
сам запропонує стандартний по-
шук видавши таке повідомлення:
“Не знайдено жодного документу
по запиту “XXX”.
Результати для
XXX (без лапок): XXX”.
3 )
Хоча б з одним
зі
слів -
людські мови дуже багаті,
а багатство їх окрім того, що існу-
ють
слова
майже
для
всього,
із
чим
коли-небудь
зустрічались
люди,
полягає
у
синонімії,
коли
одне й те ж явище можна назива-
ти десятком різних слів.
Цей
пункт існує для того,
щоб
замість робити 5 різних запитів із
різними
синонімами
можна було
і )
зробити
один
за-
пит з усіма
цими
синонімами
і
отримати
один
результат, де сайти повто-
рюватись
не
будуть.
Ну,
напри-
клад,
нам
потрібна
інформація
про якусь рослину.
Кожна рослина має народну та
наукову назви. Крім того, в різних
областях
існують
різні
говірки,
тож народних назв може бути не
одна і не дві.
Вписуємо сюди всі
назви які знаємо - отримуємо до-
кументи
де
зустрічається
бодай
одна із них.
А
\щ о не
М І С Т Я Т Ь
слів - тут
І ми
можемо
заборонити
якесь із слів. Для чого це потріб-
но?
Ну,
наприклад,
ви
шукаєте
якийсь класичний твір, а у відпо-
відь на назву вивалюється сотні і
сотні сторінок з рефератами про
цей класичний твір.
Замість перекопувати усі ці сто-
рінки просто дописуємо в цю гра-
фу слова “реферат диплом конт-
рольна”. І все - рефератними від-
разу відфільтровуються:). Ще ва-
ріант:
ми
не хочемо,
щоб
пошук
викидав нам форуми і блоги (на-
віть не знаю чому, от не хочемо і
все) тоді дописуємо у цей рядок
“форум блог”.
Праворуч
можна
вибрати
кіль-
кість результатів пошуку на одній
сторінці
(10,
20,
ЗО,
50,
100).
В
принципі
на
сам
пошук
воно
не
впливає.
Впливає
швидше
на
зручність
перегляду результатів.
При
чому,
суб’єктивно,
комусь
краще більше, комусь менше.
Якщо
інтернет
дуже
повільний,
мабуть краще залишити
10.
Якщо
ви підключились, запустили пошук,
відключились,
то
краще
ставити
100. Чим більше результатів на сто-
рінці - тим довше вона буде ванта-
житись.
Загалом із сучасними ін-
тернатами це вже не актуально.
Трохи нижче також досить ці-
каві налаштування:
Мова
-
вибір
мови
актуаль-
ний, якщо існує декіль-
ка
мов
з
подібними
словами і вам весь час
трапляються
докумен-
ти “не на тій” мові. Виставили, що
хочете і працюєте собі.
Регіон -
можливо, вам по-
трібні новини з конкретної
країни,
незалежно від мови? Раз
плюнути:).
Формат
файлів
-
стан-
дартно
гугл
шукає по до-
кументам
усіх
цих
форматів.
Якщо вам чомусь потрібно пошу-
кати саме, скажімо, по вордівсь-
ким файлам або pdf - це те,
що
потрібно.
Дата
-
пошук
інформації
за
часом.
Цей
фільтр до-
поможе не перечитувати застарілі
новини.
“За
останні
24
години”,
“за
тиждень”,
“за
минулий
мі-
сяць”, “за останній рік” - це мож-
ливі
дати
останнього
оновлення
документів які вам видасть пошук.
|~ \
Згадування
-
тут
можна
О
і
задати де саме у веб-сто-
рінках мають бути слова, за яки-
ми ви шукаєте.
“Текст”,
“заголо-
вок”,
“url-адреса”,
“серед
поси-
лань на сторінку”.
Домен
- це шикарний ін-
струмент,
коли
потрібно
знайти щось не в усьому інтерне-
ті, а на одному конкретному сай-
ті-форумі або, як варіант, де зав-
годно
тільки
не
на
цьому
сайті.
Просто пишете адресу свого фо-
2 )
3 )
4)
6 )
предыдущая страница 27 Компьютер 2010 08 читать онлайн следующая страница 29 Компьютер 2010 08 читать онлайн Домой Выключить/включить текст