_ C Ratio Master
%S
Малюнок 2.
Мова:
Головне | Додатково | Мережа
\
Лог
) Урсіа^х | Про програму |
р Т
оррент Файл
І Українська
ІЛ
Л
' '-v^v.w# W«\ .
Шлях:
\
..
..
•sit: '\Я
rrtV-SV./^vW^
’ '.Swi.A'iWAWyrt- ■
И
Інформашя торренгу
Трекер:
Г
SNA
Хеш
:
On
щ
Швидкість вивантаження
:
Швидкість завантаження {кВ
/s):
■Зм
інити процес піші*
-
...................
. .
>.
. «V*
/•
j”-
L
Статистика
Вивантажено:
Оновлення через: 0
V^VW^MWWVSVyWM .MWA . AW . VWAWAVfVw/w
Завантажено:
Л&Г—ЖТ
%
>
.<♦>*• •.*.:
v ig
•■
'
'
гЩІ
I
\‘УЧ№. Ш Ш Ш ъШ
і
р
..
п;
Загальний час:
•X
««OWWMOMW
Р$& •
- j*>
>WWWWMWWWW*» «ж«
I
;>.F;
Старт
' а *
.
л
ч
А
*
"*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
?
_
_
же, завантажуємо цей дистри-
900621732/) та інсталюємо йо-
го. Після цих кроків RatioMas-
ter запускається без проблем
(малюнок 2).
Використання програми
Д
ля початку варто відключи-
ти запущений на Вашому
ПК торрент-клієнт.
1
\ Качаємо з трекера під Ва-
ішим акаунтом .torrent
файл. Наполегливо рекомендую
качати популярні файли - там, де
багато сідерів і лічерів.
2
\ У головному віконці про-
J грами під написом “Тор-
рент файл”, натискаємо на “Від-
крити” і вказуєте шлях до заван-
таженого .torrent файла.
Q \Н а вкладці “Додатково”
О
І обираєте клієнт, під який
RatioMaster буде маскуватися
(рекомендую uTorrent 1.8.1 і ви-
ще, малюнок 3).
Л
\ У графі “Випадкова швид-
І кість вивантаження/за-
вантаження” вводимо цифри, на-
приклад від 745 до 1675 Кб/с. Це
потрібно для того, щоб швид-
кість віддачі коливалася, а не бу-
(:;■
8игшш
-.о?
ш&
і
їсть виечіиг
I
Г Вивантаження {кВ)
F Завантаження {кВ)
мвс«ймвт»мммм(ім;
Малюнок 3. Дуримо
Мша: |Українська
Головне
Додатково I Мережа | Лог
| Updates | Про програму :
Torrent 1.7.7 bu
ild
(8179) (author uk10. ver. 1.0)
W
\
, | Чщ
-ання пам
’яті.
..
uTorrent 1
7.7 bu
ild
(8179) (author uk10 ver. 1.01
Оновлювати Peer ID
і ключ r ujorrent 1.8.1 (bu
ild
12616) (author SpongeBobl 01,
Щmmkm
Ш І —
---
— uTorrent 1.8.1 (bu
ild
12639) (author MurderTR
. ver. 1i
....
^ '
"
! n
t
uTorrent 1.8.2 (bu
ild
15227) (author 6
ok
, ver. 1.0)
Якщо ш
поля пусті, RatroMaster
і.
pTorrent t g 2 (bu
ild
15296) (author HellDO
t, ver. 1.0}
p
.T
orrent 1.8.2 (bu
ild
15357) (author HellDG
t.. ver. 1.0)
n
utorrent 1.8.2 (bu
ild
14153) (author rogeruk, ver. 1.0)
utorrent 1.8 2 (bu
ild
14458) (author MurderTR
, ver. 1
f.^l
J
Ключ:
Порт:
>M»W*W*MM4W<*WA«<
Показувати значок в треї
F Перевірити наявність нової
M
inim
ize to tray
Ф
РГ \
В полі “Швидкість за-
О
І вантаження” ставимо “0”
“Швидкість вивантаження” - не
більше 2000 Кб/с. Як показує
практика, за більшу цифру, як
правило, банять!
\
В розділі “Готово” ставите
О
у “100” і натискаєте “Старт”.
" Т \ Останній крок: перед за-
I
І криттям програми треба
натиснути на “Ручне оновлення”,
інакше увесь прогрес роздачі не
буде зарахований трекером.
Іще декілька порад
ла підозріло-
рівномірною
.
-
Раджу роздавати не більше
8 Гб на добу і робити між роз-
дачами хоча б невеличкі паузи;
-
Не намагайтеся поставити
швидкість вивантаження
п ’ятьма чи більше цифрами,
наприклад 54664 Кб/с
-
за це
Ваший логін прикриють мо-
ментально!
- Варто знати
,
що на біль-
шості трекерах рейтинг онов-
люється не відразу. Часовий
проміжок коливається від д е-
кількох хвилин до доби
.
-
Також, потрібно частіше змі-
нювати торрент файли і не за-
лишати одну і ту ж роздачу на
декілька днів підряд
,
інакше Ва-
ші д ії будуть виглядати підозрі-
лими для модераторів трекера
.
Щасливої Всім “роздачі”!
М сікс С о л о в й о в
В
М И Р Е
Г Р А Б Л Е Й
Ю зер - эт о человек,
кот оры й
иногда наст упает н а грабли.
Ч ай н и к
-
эт о
человек,
кот о-
р ы й всегда наст упает на грабли.
Л а м ер
- эт о человек, кот оры й
счит ает ,
чт о не наст упает на
грабли,
но н а сам ом деле наст у-
пает н а н и х чащ е, чем ч ай н и к.
П р о гр ам м и ст
-
эт о человек,
ко т о р ы й
и зо б р ет ает
новы е
грабли.
Билл Гейт с - некое м иф ическое
существо, покровит ель граблей.
М икроС оф т
- завод по произ-
водст ву граблей.
предыдущая страница 12 Компьютер 2010 09 читать онлайн следующая страница 14 Компьютер 2010 09 читать онлайн Домой Выключить/включить текст