Л&
Ось і натисніть Enter на клавіатурі (можна будь-що
інше, але один раз).
З’явиться синій екран із сірою смужкою знизу. На
сірій смузці буде текст з чорним текстом, який ко-
ментує процес завантаження програми встановлення.
якої нема ніяких гарантій :).
Клавіші PageUp и PageDown - для того щоб горта-
ти сторінки угоди.
Esc - не погодитись з умовами та вийти з інсталяції.
Нам не підходить.
Коли завантаження закінчиться, з’явиться таке
(малюнок 2):
Р8 - прийняти угоду та перейти далі. Це саме те,
що нам потрібно.
азаелі ТНовыймГне
ф о р
ШЩЗ
ІШ237"№
1Ш2М
т>
S et « ш о в к * П іп do w«.
RF
F ra X o s s іо л г а і:
В
привеаениом
«иже
е и « *ж е
перечислены
имеющиеся
разделы
д и с к а
й
инеющиеся
свободные
о б л а с ти
для
со зд а н н я
новых
р а з д е л о в ,
Чтобы
выделить
НУЖНЫЙ
ЭЛОЫвИТ
с гш е ка ^
н сп о л ь б у й те
клавиш и
ССТРЕЙКЙ
ВВЕРК>
или ЧСТВЕЛКй
В »И З>.
Чтобы,- у с та н о в и ть
$1лйоы®
КТ
в
вы деленном
р а з д е л е ,
наж м ите
<ВВОД>
-
Чтоаы с о з д а т ь
р а з д е л -в
н ер азм еч е н н о й
о б л асти
д и е н а ,
наж м ите
Ш > '.
*'
Ч тобЧ
удадит|»
выделенный
р а зд ел ^
наж м ите
2 6 4 7 4
Ш
д и ск
Ш
IF
в
ынна
6
н а
a t a p i
IN B R l
Ів
ірвЛ
І^^вОСООЧ
ІЙввФОйк
П р и скачиван ии m p3 ф айлов из И нт ернет а в ы р аж ен и е
'лейся песня" приобрет ает несколько иной смысл.
Установка' Hindous
KF ProFeaaiopaX
Выбранный
р а зд ел
не
ф о р м ати р о в а н ,
П р о гр ам н а
мотано»«»«
вы полнят
ф орматирован не
и т о го
р азд ел а*.
'
.. .
..............................
.
'
.
-,,л .
..
Вы верите
е& йл ооу»
си стем и
для
н о в о го
р а з д е л а ,
н е п о л е зн а
клавиш и
<C?F£#1C$
8BHFR>
или
< 6 tF iB K A
ВИЙ&>>
а
з а т е м
р а ж н и те
<8ЇЮ Д >„
_>„/ W
*■
. ----
І / .
. • ••• •'
'
-
.
-
Ч
~ •
, :
'
V - ^
,
і
'
.
,
,
......
..........
..............
Вели
вы
х о т и т е
вы брать
я р у го й
р а зд е л
для
у с та н о в к и
H in d o u s
KF*
наж м ите1
' <B S C >.
Ф оры &тнроват^
р а зд а л
в
а й с т о н е
NTFS
<В м отрве>
ФСМ »
И В Т И ]
ft T
Ф орм атировать
р а зд е л
в
с и с те м е
Г Й І
Відповідно до
написаного
на екрані
нам
потрібно
натиснути “Ввод” (воно ж “Enter”), щоб встановити
систему.
Інші варіанти:
клавіша “R” - це запуск ко-
мандного
рядка
для
відновлення
вже
встановленої
системи. “F3” - щоб вийти із системи встановлення.
Г>\
Дивимось текст ліцензійної угоди.
Можете по-
U учитати - зрозумієте, що ви заплатили за річ до
.У стан о в ка
H in d o o s
KF
F ro X e e s -itm a l
Запрош ено
с о зд а н и е
н о в о го
р а з д е л а
н а
д и с ке
2 8 4 7 4
«Ж д и ск
8
і »
в
шина
І
н а
a t a p i
tH B R I-
*:
Чтобы создать
новый.раздел»
укажите, нужный
размер
« v наж м ите
<Щ Ш Д>.
т
.Чтобы
в е р н у ть с я
к
преды дущ ему
э к р а н у ,
«в
с о зд а в а я
н о в о го
р а з д е л а ,
наж м ите
<Н 8С >*
Минимальный
р азм ер .нов ого, р а з д е л а
8
м е га б а й т
<Ш >>.
Максимальный
разм ер
н о в о го
р а з д е л а
2 6 4 6 в
м е га б а й т
< Ц Б К
С о зд ать
р а з д е л
р а зм е р о м
<Н Б >:
О Ш У Ш Н И в
1
ЬБОД=Созпать
Е8С=0тмеиа
8):
Обираємо
розділ диску
"7 \ Наступний екран
відображає усі жорсткі диски
І
їсистеми та зайняте місце на них (малюнок 3).
Справа така. Жорсткий диск, як і все інше, з точки
зору комп’ютера, це просто величезна кількість оди-
ниць та нулів.
І для того, щоб його використовувати,
потрібно ці всі одиниці й нулі якось
Мал.4Щ
впорядкувати.
Для цього ми його поділимо на ло-
гічні розділи.
Кожен розділ ОС буде
відображати як окремий диск і пра-
цюватиме з ним окремо. Інформація
на одному диску ніяк не впливає на ін-
формацію на інших дисках. Це можна
потрібно) використати при збере-
женні наших файлів у майбутньому.
Ми
створимо
один
диск для
самого Віндовса і програм, а
тоді ще один для документів, філь-
мів та всього іншого. Для цього тис-
немо
кнопку
С
-
створити
розділ
(малюнок 4).
Вказуємо розмір нашого першого
розділу,
на якому буде Windows.
Я
би радив не менше 10-20 Гб, оскіль-
ки
програма
просить
вводити
роз-
мір
у
мегабайтах,
то
потрібно
по-
множити кількість Гб на 1024. Число,
яке вийшло, ввести на запит.
Я,
для
прикладу,
створюю
10
Гб-
розділ (10 Гб*1024 = 10240 Мб). Вво-
димо 10240 і натискаємо Enter. Якщо
натиснути Esc, повернемось в попе-
реднє меню не зробивши змін.
Бачимо,
що
з’явився
новий
розділ:
С:
Разделі.
Запис
в
дужках підказує, що він поки нефор-
матований.
Правіше його загальний
розмір і ще яка його частка вільна, і
може бути зайнята новими докумен-
тами (малюнок 5).
Крім того знизу з’явились нові дії:
Del
-
видалити
розділ,
який
вже є,
Enter - встановити систему.
Стрілочкою “вниз” виділяємо
запис “нерозмічена область”.
Знизу знову відобразиться дія “Ство-
рити
розділ”.
Тиснемо
клавішу
“С”.
Знову запит - якого розміру нам потрі-
бен диск. Стандартно там вбитий мак-
симально можливий розмір - все міс-
це не зайняте наданий момент. Нічого
не змінюємо і просто тиснемо Enter.
91
10)!
предыдущая страница 15 Компьютер 2010 09 читать онлайн следующая страница 17 Компьютер 2010 09 читать онлайн Домой Выключить/включить текст