©
2
0
)
Я зы к я per ^онапьмые £ тан д а р г »1
Региональные параметры I Языки I Дополнитетно І
211
L m
I
I
Языковые стандарты и Форматы
Этот параметр влияет не способ отображения некоторыми
программами чисел, денежных сумм, дат и времени.
Выберите элемент из списка или нажмите кнопку "Настройка”
для того, чтобы задать Форматы самостоятельно:
Н
Настройка., |
j Украинский
Образцы
Число:
Время:
J123456789,00(
І
------------------------
(123 456 789.00 гри
|22;23:50
|ш.С3.2010
Полная дата
І8 березня 2010 р
Расположение
^кажите ваше расположение для того, чтобы службы могли
снабжать вас местной информацией, например, новостями и
сводками погоды
|Украина”
■■■■■
у-у--іі-ї- ••••*•>
■•
У
ОК
і
Отмена
І
Применить
Я зы к
и>
сл у ж б ы те к сто в о ї о в н о д а
Параметры 1 Дополнительно j
Переходь-
те на за-
кладку “
Языки”.
Кноп-
ка “
Подробнее”.
В російській
версії Windows
стандартно встановлю-
ються дві розкладки
клавіатури. Розкладка
- це набір символів та
їхнє розташування на
клавіатурі, який дає
можливість набирати
текст тою чи іншою мо-
вою. Справа є кнопки
“Добавить”
і
“Уда-
лить”.
Першою можна
встановити додаткові
розкладки, другою ви-
далити зайві, якими ви
не користуєтесь (ма-
люнок 12).
Кляцяйте "
До-
бавить
”, оби-
райте
ЛУкраинский
”,
мова
“Украинская”
ста-
не сама. Тисніть кнопку
“ОК”
(малюнок 13).
Як
бачите,
розкладки
тепер
три:
англійська,
російська, українська.
Тисніть знизу
кнопку
“Пара-
метры”.
Може з’яви-
тись віконце з поперед-
женням, що поки-що ці
налаштування не можна
задіяти. Просто тицьніть
“ОК”
і воно зникне. Кля-
цяйте
“Смена сочетания клавиш”
(малюнок 14).
В новому віконці перемкніть з
“ALTслева”
на
“Ctrl
Це налаштування впливає на те, як ви будете переклю-
чати мови набирання тексту. Стандартно потрібно на-
тиснути одночасно клавіши “Alt” та “Shift” одночас-
но. Але ми вказали Ctrl+Shift.
Мол
.
11
S59ERE53S5?
V
“ З
ІЗ
Д ип.-ш мтельнк
г
парамегги •
кчае.-лТуры
ж
ЛШ
f
Отключение режима Caps Lock
Ш
І Ш Ш і і
A.vavi.v.wX .
....
С
Клавишей SHIFT
Г Сочетания клавиш для языков ввода
Действие
Сочетание клавиш 1
тгъ
«: ;
і Рада ‘Мочениеме -л •
язь» a*
1
1
* а
- '
.
*«530 .-.“И
Переключение на Английский (США) - США
(Нет)
Переключение на Русский - Русская
(Нет)
Переключение на Украинский - Украинская
(Нет)
Мал
.
14
Ск^на сочетания клавиш.
.,
| )
.W.V,
‘Я
.)
ОК
Отмена
1
{ тт
■да: .и
Ж
-
У
цьому
вікні
потрібно
ввести
своє ім’я та організацію (малю-
Оскільки Wlndows ставимо в домашніх
умовах, поле організації лишимо неза-
повненим. Тиснемо
“Далее”.
23!
-ІІХІ
Мал
.
12
N
hv
.;.
Язык ввода по умолчанию
Выберите едим из установленных языков ввода,, который будет
использоваться при загрузке компьютера.
Риг ~
' г:
В !
Установленные службы .
.....
. - - .
......
- ... —
Выберите нужные службы для каждого языка ввода из списка.
Для изменения списка служат кнопки ’‘Добавить” и ’‘Удалить”.
2 | Английский (США)
Клавиатура
-
США
[] Русский
(^) Клавиатура
Р у с с к а я
Добавить.
.
Удалить
I
Свойстве. I ]
З
г-.*.:-
Настройка
ч
-.v. •:>.v. ж-.?:.
- .•.
.»•о--,-- •>
• у • v*. «. v .
W. .
.. «ЛЧЛ- -W
. .-V.
..-*.--V.
. /.V.V.
..Y,^4W, .,
■■
.
__
;
.
;
.
:•»
'I
Параметры клавиатуры.
.
С м е н а с о ч е т а н и я кп а в .и »
Ш
• -.
• : v*:
г:
о к
(
Отмена
j
7-у'
•••••
R Переключать языки ввода
Ш
с и я
+ Shift
Г A
lt слева
:
V: . 1
'
V.".
.:
;
....................................
!ер?&кльэчатьр-с?ст,:Шки
клаь
'иаторы
с
т
у
-у--:
ф
Щ
'
Іс ш
і ■
l i f e
...
J
jJ
rfe:;.
"
щ
..
.• . Л.1 • . .м .
.. •*-. л rm.Vn .v.v/.v
ш
•Vrt.
.AV.V., .*• . М.->
АЛ.
.У.А.
Й
.
'7:7:
'
.
... . •
:
' ; ;
J
..7
-■.
.......
АЛЧп.У.
... .VlV.4 .WAVAV.
. ,/«
іг«
і,
■ m-
"...
OK
Отмена
I
•• '•
:
. v
-
;
%
..............
... .
.
........
..fe
'fe-.-.
I
Мал. 15
Лии н
.
(І.1
'
'■
ёшттп
ЇІІІІІ ~"~^т-'Т
-'ТГ"ТГ1
||
Г-Т
25V
я
Нарешті вікно введення серійно-
го
номера.
Серійний
номер
-
код латинським алфавітом та цифрами,
який
видається
кожному
окремому
по-
купцю
програми,
призначений
для
за-
хисту
програм
від
піратського
розпов-
сюдження.
Подивитись
його
можна,
як
правило, на самому диску, або на короб-
ці з нього (малюнок 17).
Код диску вам потрібно набрати у запропонованому
вікні. Не помиліться! Якщо програма не приймає серій-
ний номер, перевірте кожну літеру. Тиснемо
“Далее”.
В
наступному
вікні
можна
нічого
не
міняти.
Просто тикнути
“Далее”.
Взагалі ж тут можна
вказати ім’я комп’ютера в мережі.
Воно,
в принципі,
26)!
-V
. ' *
V
<
Назад
Таким чином, щоб перемкнути мову введення, при-
тискаєте великим пальцем лівої руки клавішу Ctrl, тоді
вказівним натискаєте Shift, якщо потрібно “перескочи-
ти” одну чи кілька мов, просто, не відпускаючи Ctrl, кіль-
ка разів тиснете Shift. Намагатись їх тиснути одночасно
нідочого. Головне просто спочатку натиснути нижню, а
тоді, не відпускаючи її, верхню (малюнок 15).
Отже,
щоб
це
налаштування
зберіглось,
тиснемо
“ОК
”, в наступному
віконці також “
ОК
”,
і ще один
“ОК”.
На-
решті у вікні
регіо-
нальних
стандар-
тів:
“іприменить
”,
тоді
“ОК”.
Тиснемо
“Далее”.
У с т а н о в a W indow « ХР P ro fes« io n af
Настройка принадлежности программ
Введенные вами личные сведения указывают принадлежность программ
■ М пбот ХР.
- v;; х: -'
' '' :/ v ' '
'• '
.
Введите свое полное имя и название организации
Организациям
JJiSl
y ‘-r-y&
Язь»; ввода:
Ї«.'НС!<Й4
Раскладка клавиатура или
j:
і
у *
^
■: %
Украинская
•х-'-•
- •
-
Мал
.
13
Отмена
I
1
ami v
-
Далее>
Ш л
a
.
і- ''.'-
^
філлі. : ’,
VW
-X
Д
ог
.
і
« пение языка ьвода
предыдущая страница 17 Компьютер 2010 09 читать онлайн следующая страница 19 Компьютер 2010 09 читать онлайн Домой Выключить/включить текст