Установка Windows ХР Professt .no!
Ключ продукта
Ключ продукта определяет уникальный номер этой копии У / Ы о т ХР.
н
і
І
ним
».
т&
“■ ®
.♦.А>
Для получения 25 эначного лицензионного ключа продукта обретитесь к
aflMvwHcrparropy лицензий Или шстемному адмжистретору. Дополнительные
свод; твня можно найти на упак в s продукта
Вв
ш яицензионььй^ ключ продукта.
Ключ продукта
Г “” - Г
..
.....
Ш !
ш
М я л . / 7
ш ш ш *
ш ш
■ ■ : •
••••".
к •
V Ïі'іі
'Ч*^1
VS'M
i
г
'
'
: .•
"
-
-
',:4:
.< Назад
I
Далее >
| |
У стан овка Window«, ХР P rofessional
Имя компьютера и пароль администратора
Необходимо указать имя и пароль администратора для этого компьютера.
* - п
:
:
Û:.
$
-
. ;
4,
Преград
«установи
предложит имя для этого компьютера Вели
компьютер
работает в
компьютерной
сети
, получите
имя у сетевого
" ■
'■
:•
4,:,
администратора.
Имя комгьюгера:
шэшкшв
■ ■■
ààiâemiË
г - ^x.- v -r.y -
;Vr '■
щ
3
*
' :4
■*
.
V
Л" V,.- I.—I
.,С;
-
-
Программа установки создает учетную запись пользователя под
именем "Мминиетретор", которая дает полныепраеа доступа к этому
компьютеру.
£
ьЪ
all
É p Ê I
Шш&шт
Н
ШШШ
....
Ш&Я
т *< т
Введите пароль зиминис
>ат
а.
. .
.
-
Пароль администратора: |
$
Г
ІЄ
: щени
І І
р
'
iSfS
'
aaww
g:
З*
.
v > .
Мал. 18
f
t : І,
>
:*
З '
fi.
да
5
— ■ТИ
-.аГ"1~^Т ГТГЇГГІ
а
V-.;
"
пт;
<
Назад
Далее
>
Устаноьм WindowsадР Profess, ммі
І Ш
Настройка времени и даты
Установите правильное время и дату для этого компьютера У/іпсІот.
1
Дета и время
9
марта
2010 г.
а
• .да;
.
«wmwHumùwmm
11:04:30
мші
......
І
...:.
.......
г;.
.
к-й»у : :
■x-yr.:
I ■■
$
?
!...
ш
..
,.
:Ч*>**:
jGMT+ÖI ÖOj Афины- Бейрут Киев- Минс*. -Стамбч>
I ?
â* оматичееки
переход
« летнее время
обратно
?
шщ.
ті
Шт
і--,
Г/
;
'■
ÄV.i.-.U.V.-AV.W.V.W.^'.
лЧІІЛчІ'.'-Л^Ачі.
/.V.MVAWiW .1
нішфт
>VAVMV.W
.VAWW^A-VAVA^V.V.4V‘.VAVV.VaI(MV.V.-AV.V/.'AVm^>AV№
.VkV4W»4^V.VAV.4V^AMM
Мал. 19
< Назад
Учтщгггшятчт
......
_ _ .
.
tv. „ .
........
.
„ .....
ч
.
^
’ЧІЇЛЛ.
IM
Г
fin-
miihM
1
- .
- \ ŸTV
Далеї >
I
.V.-.ЧУ.
. • .VV.-. jÀ>VV.V.-.'
генерується автоматично, але ви можете змінити
та вказати пароль адміністратора. Для цього його
треба ввести двічі (малюнок 18).
Q "7 ЧТепер налаштування часу (малюнок 19).
С* І
) Вкажіть тут дату і час за календарем-го-
динником. Стосовно часового поясу Україна зна-
ходиться в
GMT
+2
(Афины, Бейрут, Київ.
..),
Як
завжди
“Далее”.
S
Windows
О
С;
,
É*,f ДГ-МИЙ
Q
Д тьтм че/ ков
Clin tot« л>-н^
О
Подг0Т‘/«іг.а к
y t 7омське
Windows® ХР - прекрасная
система для портативных
компьютеров
Уст^
.
хд будет
ш е ій и м и черрі:
V/
та
bY
josor.
GearTypv *
г
'
ц
~
ґ
.
»
4
O
TOOO
^O
h
j
ЛИ*.' T
*K€- -• V- ;
* ■
-
>
«й
2
*
>
Г ; • V - vj .о
ÇTV
A *
T r
^
ПГі^дсЯ- * ' 1
4 '/ * *'И PijT5
«
Установка Window« XP Profession
Мал. 21
Рабочая группа или домен
Рабочая группа - это набор компьютеров, имеющих общее имя группы
Домен - это набор компьютеров, заданный сетевым администратором
f
:
'
'ffff
і
ли вы сдеяад'ь
лгнои крмг«>ютерного да
{З ги
эедени:
мЬжнб по/^рвіть у а д ь ^ и с тр а тф а с е ш }
£
Не!
этот коьпьютер не участвует в сети или сеть не имеет доменов.
CkéüiaTb этезт коь^тыот^р членом следующей рабочей руг
ш
JW0RKGR0UP
Г * йа, включигьэтст ко^втьютер
следующ
домен;
Л'
і
int^fOi^»annt»^r
к
: Ш
\
- - -Г
,
і
ч-чч*:'1■
. >•:: :
‘ ’
it
Ґ>+Л
.-JÂ : À
>:l
æ i
.... .....
;.їч:
•-V
V
:
'""іїі '
“■"-'S;:
">
< r ai ід
І
Далее >
j
І
Щ
З О )
ШшШЩ
Ж
щ
:<*
. ' V
-•
:
і;
Для улучшения виде тображаемых на экране объекту W
indows
автом атически н астр ои т
г реш аю щ ую способность экрана.
;
Мал. 22
ОК
,
;
'
ОК
1
1 Возврат череэ 28 сек
.......
.
.....
.....
1-
і
Ї"
,
;•<"v;
Ï
' ; Ъ
:' '
Встановлення
продовжується
0 Q \^ епеР нам залишається тільки чекати пок^ інста-
éL.0
лятор все доробить сам (малюнок 20).
QQXAra, в мене, виявляється, є мережна карта і ме-
Cm\j
Ірежа,
“Далее”.
Нічого не міняю. ПК знаходить-
ся в Робочій группі,
“Далее”
(малюнок 21).
Встановлення
продовжується.
Після
закінчення
комп’ютер ще раз перевантажиться. Відразу піс-
ля завантаження, монітор переходить в оптимальний, на
думку
Windows,
режим
попередивши
про
це.
Тисніть
ОК”
(малюнок 22).
Далі ви маєте побачити таку табличку на екра-
ні (малюнок 23). Натисніть
“ОК”.
На це у вас
є ЗО секунд.
Якщо екран згас, потрібно просто почекати тих же ЗО
секунд,
коли система змінить графічний
режим
на та-
кий, при якому точно буде щось видно на екрані. Знову
ж таки потім маєте побачити таблицю (малюнок 24).
Ще
трохи
згодом
з ’явиться
вікно
“Вас
приветствует
Micro-
soft Windows”. Тисніть
“Да-
кШШШщ
лее”.
Далі вікно
Помогите
защитить свой компьютер”.
31)
Мол. 23
І
М
•Пар.**», трымопогпрл
' ф і
Б!Ыла рыполмена надтройка раэрэшающей спосс^ности
f s *
экрана. Е сш вы можете гчрочесть этот
текст,
нажмите
^
Кнопку <Ждл
продолжения.
32)
предыдущая страница 18 Компьютер 2010 09 читать онлайн следующая страница 20 Компьютер 2010 09 читать онлайн Домой Выключить/включить текст