~
іу
IRC
(з англ. Internet Relay Chat - ретрансльований
нет -чат ) - система серверів, що забезпечує можливість
і
спілкування з людьми в р е ж и м і реального часу, вона ж
"ірка
".
Простіше каж учи;
"чат - він і в Аф риці чат
".
Ц
я система створена
1988
року фіном
Ярком
Ойкаріненом і була чи не найпершим чатом.
Суть в тому,
що десь в
мережі
є спеціальний
ігс-
сервер,
до
якого
з
допомогою
програми-клієнта
підключаються охочі поспілкуватись.
Вони заходять в тематичні кімнати (далі - кана-
ли) або створюють свої власні, якщо жоден з наяв-
них не влаштовує. Безпосередньо в каналах і від-
бувається спілкування.
Здавалося б, для чого нам, сучасникам (з наши-
ми
Скайпами,
аськами,
іаЬЬег’ами,
вКонтактами,
Однокласниками, бізарами), давно застаріла сис-
тема
обміну
повідомленнями
ДОС-івського
типу
(пізніше побачите ;))?
П о -п е р ш е ,
інертність людей.
Колись 5-20 ро-
ків тому,
почавши користуватись іркою,
вони не
поспішають кидати систему, де залишається ба-
гато давніх друзів.
П о -д р у ге ,
системою можна користуватись навіть
на найпаршивішому інтернет-з’єднанні та найбільш
застарілому обладнанні, яке можна сьо-
годні знайти в продажі. Відстала систе-
ма для відсталих людей з їхнім ломом?
Виявляється
ні!
IR C
-
щ е
й
а р е н а
п р а к ти ч н о
н е ко н тр о л ь о в а н о го
р о з -
п о в с ю д ж е н н я а н ім е , ф іл ьм ів, м а н ги ,
к н и ж о к ,
п р о гр а м , м у з и к и , іго р і в з а -
га л і
б у д ь -я к и х
ф а й л ів .
Дуже
часто
файли, яких поки-що (або вже) нема на
торентах, DC++, eMule і, тим більше, на
ftp-http, можна знайти там і тільки там!
Іноді, заходячи на якийсь сайт, можна
прочитати щось типу “бла-бла-бла.
.. ка-
чайте наші файли в мережі IRC, сервер
такий-то,
канал
такий-то”.
Що
це
зна-
чить і як туди залізти, я поясню нижче.
Будемо вважати, що це відправна точ-
ка.
Нам хтось підказав,
що щось можна
скачати в IRC’i, дав координати.
Коорди-
нати -
ц е ім ’я с е р в е р а , п о р т та канал .
Ім ’я с е р в е р а
- буквене чи числове по-
значення,
подібне до імені сайта,
яке
ви
вводите, щоб зайти на нього, але не вклю-
чає в себе префікси http чи www. Для при-
кладу: “irc.irchighway.net”
П о р т
- це число, що допомагає операційній сис-
темі комп’ютера визначити, яка саме програма має
обробляти ті чи інші інтернет-запити.
Крім того, за
різними портами можуть бути закріплені різні кодо-
ві
сторінки
IRC.
Як правило пишеться через двок-
рапку після імені. Приклад: irc.irchighway.net:6667.
Стандартні порти, які використовує IRC, від 6660
до
6669,
крім
того
порт
+9999
для
шифрованих
з ’єднань.
Порти можуть бути змінені
відповідними
налаштуваннями адміністрації сервера, але ці най-
розповсюдженіші.
Якщо з якихось при-
чин ви не знаєте порт,
до якого треба під-
ключатись, швидше за
все, там стандартний
6667. Крім того, без-
посередньо для пере-
дачі файлів викорис-
предыдущая страница 52 Компьютер 2011 08 читать онлайн следующая страница 54 Компьютер 2011 08 читать онлайн Домой Выключить/включить текст