For*
I Fixedsys
товуються
ІНШІ
порти -
ВІД
1024 до 5000 включно.
К а н а л
- безпосередньо кімна-
та, у яку можуть умовно заходити
користувачі
системи.
Кожен
ка-
нал
має
свою
адміністрацію
та
тему.
Дотримання
цієї
теми,
її
чітке формулювання та й взагалі
порядок
на
каналі
повністю
по-
кладається на адміністрацію.
Назва каналів може складатись
з літер та цифр. Перед ними зав-
жди
ставиться
знак
#,
який,
власне, і показує, що це канал, а
не шухри-мухри.
m IRC: ігс -кл іє н т
К
оли ми маємо вихідну точку -
вже знаємо де
шукати! Те-
пер головне - як?! Для цього по-
трібна спеціальна програма - ігс-
клієнт.
Найрозповсюдженішим
на сьогодні є
m IR C д л я О С W in -
dow s.
Завантажити останню вер-
сію
завжди
можна
на
офіційній
сторінці
www.mirc.com/get.htmi.
На сьогодні це mIRC v6.35 для
Windows 95/98/ME/NT/2k/XP/Vista
розміром 1.67 Мб. Умови роз-
повсюдження - freeware (якщо
не бажаєте бачити набридливе
віконце при старті - платіть гро-
ші, якщо вам байдуже - корис-
туйтесь безкоштовно).
Отже,
завантажили і встанови-
ли
-
це дуже
просто.
Тепер
по-
трібно налаштувати.
1)
Якщо у
вас
ADSL
модем
з
підключенням
типу
УкрТелеко-
мівського ОГО!, потрібно підко-
лупнути налаштування модема на зразок того як
це
робилось
щоб
запустити
торенти
та
ослика.
Forö
Sfce:
J
Regular
|*9
O
Footlight MT Light
O
Franklin Gothic Medium
O
Freestyle 5cript
O
Futura Md BT
O
Garamond
0
Gautami
0
Georgia
0
Harlow Solid Italic
0
Harrington
•I
0
High Tower Text
*
W g m
..
r Sample Text ~
Italic
Bold
Bold Italic
Z Ï
m
m
• JT {,s©l.as default
channel fo rt
-.4
. - r v . :
I ß
Г * Use default
Ж .;
, .
..
■ - - -
OK
Cancel
m IRC Options
Ж ,
a
C onnect
Servers
Options
Local Info
Identd
Firewall
?
IRC
; Options
I
I
- Messages ;
Catcher
;
h Logging
Flood
В Sounds
; Requests
і
Agents
: 0 Mouse
шЛя
іт
1
;
1 ?
H
і
; :
_____
: :
' '
шш
E x te rn a l
P o rt S ta rt
(зовнішні
порти
починаючи) - 1024
End P o rt
(закінчуючи) - 5000
in te rn a l
P o rt S ta rt
(внутрішні порти
починаючи) - 1024
End P o rt
(закінчуючи) - 5000
S e rv e r
IP A d d re s s
(IP-адреса сер-
вера) - 192.168.1.33. У вас вона може
відрізнятись і
залежить від налашту-
вань мережі загалом та модема без-
посередньо!
Як
налаштувати
саме
ВАШ
модем,
дивіться у документації про нього. На-
лаштування
будуть
анало-
гічні. Можливо трохи відріз-
нятиметься термінологія.
2)
Запускайте,
власне,
mIRC.
Із
самого
початку
з’являється віконце про ре-
єстрацію - чекаєте потріб-
ний час і тиснете
Continue
(Продовжити),
якщо
після
встановлення
минуло
ЗО
днів буде ще одне віконце -
там теж продовжити.
Щоб
позбутись їх - потрібно ку-
пити програму.
Т е п е р н а л а ш то в у є м о п р о гр а м у .
У верхньому меню шукаємо
View > Font UTF-8
РІЧ» I
...................
\
f
.....
п.
І
Рис. З
V
-■
• ■
il
Full Name; j CmOk
f
l..... ..
[email protected]«re .net.ua
С.;.;., .X-,.-.
:
Crrßk
{
«I
Г«ІС
І ГщГіВІС IBOCM
I
M
ini
Cm0k_Away
-«до-:-:«Wvi>^.^4v
Server; IRCHighwayi Random server
ш
Г New server window
Connect
.
...................
'
СЖ
:
J
Cancel
I
Help
І
Це функція переадресації портів (port forwarding),
(Вигляд > Шрифт UTF8) > і ставимо там
“ UTF-8:
яку потрібно активізувати на вашому модемі.
D isplay ONLY”
(“Тільки показувати UTF8”)
(р и с . 2 )
На моєму ZyXel P-600 series це
робиться через веб-інтерфейс,
зайшовши за адресою
192.168.1.33. Далі вводиться па-
роль модема, тоді в налаштуван-
нях
N etw ork > NAT > P o rt Forw ar-
ding > Service Name > U ser D e fi-
ne
(Мережа > Трансляція Мереже-
вих Адрес > Переадресація портів
> Назва сервісу > Визначена ко-
ристувачем)
(р и с .
1)
У н о в о м у в ік о н ц і в п и с у є т е :
ft
S ervice
N a m e
(назва служби)
-
Mirc-DCC
.
Йдемо у
Tools > Options
(Засоби > Налаштування)
і
починаємо
послідовно
обходити усі вкладочки.
C o n n e c t
- дані поля не
обов’язково мають місти-
ти справжню інформацію
(р и с . 3 ).
Full N a m e
- повне ім’я
Em ail
a d d re s s
-
ваша
адреса ел. пошти
N ic k N a m e
- псевдо
A lte rn a tiv e
-
ще
одне
предыдущая страница 53 Компьютер 2011 08 читать онлайн следующая страница 55 Компьютер 2011 08 читать онлайн Домой Выключить/включить текст