псевдо на випадок якщо хтось
інший
на
сервері
куди
ви
поєднуєтесь вже використо-
вує перше.
Invisible m o d e
- не показу-
вати вас у переліку користува-
чів сервера (краще поставити
з
міркувань безпеки),
але
це
не значить, що вас ніхто не по-
бачить у каналі. Дане налаш-
тування впливає на зовсім ін-
ший перелік.
S e rv e rs
- перелік серверів,
відомих
вашій
мірці,
можна
додавати-видаляти.
Не
зай-
маємо
(р и с .
4 ).
O p tio n s
- налаштування
з’єднання
C o n n e c t on s ta rtu p
- з ’єд-
нуватись
з
останнім
серве-
ром автоматично відразу піс-
ля запуска.
R e c o n e c t on d is c o n n e c tio n
-
перез’єднатись
у
випадку
обриву зв’язку. Ставте.
P o p -u p c o n n e c t d ia lo g
a t
s ta rtu p
-
показувати
вікон-
це
з ’єднання
після
запуска.
Хай буде.
M o v e on to p o f lis t on c o n -
n e c t
- переносити сервер на
верх переліку після успішного
з’єднання. Ставте.
C h e c k
fo r
tim e d
o u t
c o n -
n e c tio n
- перевіряти тайм-аут
з’єднання. Ставте.
D efault port
- типовий
порт.
Ставте 6667. У мене +9999 бо я
використовую з’єднання із шиф-
руванням (параноя мучить:))
Local info
- пропускайте.
Id e n d
- пропускайте.
F irew all
- пропускайте якщо
у вас в мережі не використо-
вуються хитрі Socks’ и. (не ро-
зумієте
про
що
мова?
-
ма-
буть не використовуються :))
IR C
-
встановіть:
A uto-join
channel
on
in vite ,
R ejoin
channel when kicked,
Rejoin
channels
on
connect,
Keep
channels
open.
Ці
налашту-
вання
забезпечують
автома-
тичний вхід в канали та те, що
клієнт не закриватиме їх у ви-
падку розриву зв’язку.
Решту
З Connect
•: Servers
і - Options
I
1- local Info
Identd
Firewal
Shew in active:
Г Away
|Н C
teps
Г invite*
Г * Nobces
Queries
I
f Options
I
Messages
І
j Catcher
j- Logging
~~
j
: Flood
El Sounds
: Requests
1
Agents
В Mouse
Drag Drop j r
cane«!
_
=ȣ
Category:
В Connect
Servers
Options
I
{• local Info
I- Identd
Firewall
$ IRC
j
г
Options
I- Messages
j- Catcher
.p 1
P Line colors
P Trim log files to:
P Indude network
j 5000
kjj
p Make folder
P Timestampings;
P Date filenames;
[By Day
Z l
Г Except status
Flood
Sounds
j- Requests
Agents
Mouse
! Drag Drop y f
I
"
.vM-.SV
C:\Documentsand Settings^ ,.
.’0ogs\
m IR C O ptions
Legg
ing
залишаємо як є
(р и с . 5 ).
ф
Пропускаємо Options,
Messages, Catcher.
Logging
-
тут
встановлю-
ються налаштування для за-
пису того, що відбувалось на
каналах.
Розберіться
із
цим
розділом
окремо,
якщо
бу-
дете
спілкуватись
у
чаті
(р и с .
6 ).
Може
вам
захо-
четься
перечитати
розмови
на яких ви не були присутні?
Flood
- пропускаємо.
S o un ds
(звуки)
-
зніміть
гальцю
“ Enable sounds” .
Та-
ким чином вимкнете усі звуко-
ві ефекти програми
(рис. 7 ).
D C C
(р и с .
8 )
-
Ставим
A u to -g e t
file
>
m inim ize,
A u to -a cce p t
>
m inim ize,
If
file exists > Resume
O p tio n s
(налаштування)
-
пропускаєм
F o ld ers
(р и с .
9 )
(теки)
-
тут
задаються
шляхи
куди
зберігати файли яких типів.
Ig n o re
(р и с .
1 0 )
(ігнор)
-
M ethod > D isabled
(вимкну-
ти фільтр файлів за типами)
Усі інші вкладки для закач-
ки не суттєві.
Р о б о та з m lRC’o io
П
ісля
того,
як
все
на-
лаштовано
і
збереже-
но,
отримуємо
голе
вікно
програми.
Зверху
читаємо
“S ta tu s :
n o t
c o n n e c te d ”
(Стан: не з ’єднано).
Зараз
ви
зрозумієте
чим
мірка подібна на ДОС:). Щоб
з ’єднатися
із
сервером
по-
трібно
знизу
в
командному
рядочку
написати
“/s e rv e r
ім ’ я
с е р в е р а :п о р т ” .
На-
приклад, у мене:
/server
irc.highway.net:6667
Натиснути
E n te r
щоб про-
грама виконала команду.
Над командною стрічкою
відразу маєте побачити
щось типу:
[22:56] * Connecting to
irc.irchighway.net (6667)
предыдущая страница 54 Компьютер 2011 08 читать онлайн следующая страница 56 Компьютер 2011 08 читать онлайн Домой Выключить/включить текст