[22:56] -redhght.nl.eu.irchighway.net-
Looking up your hostname.
..
*
Я
★ ★ ★
Наприклад:
г.
/nickserv register 666666 [email protected]
[22:56] -redlight.nl.eu.irchighway.net- *** Checking
Ident
[22:56] -redlight.nl.eu.irchighway.net- *** Found
your hostname
[22:56] -
redlight.nl.eu.irchighway.net-
*** No Ident response
Далі йде інформація про
сервер, вітання, новини сер-
вера, попередження. Все. Ми
підключені до сервера!
Якщо на сервері вже є корис-
тувач з вашим псевдом, а те,
що призначив сервер
(Guest234123) не подобається,
то змінюємо його командою
“/n ic k Н ове_П севдо” .
Напри-
клад:
“/n ic k S m o ke”
або
“/n ic k Cm Ok”
або
“/n ic k
SmOk” .
..
поки не буде вільного.
Тепер потрібно зайти в канал який спеціалізуєть-
ся на роздачі ніштяків :) Канал у вас вже,
мабуть,
записаний (вихідні дані).
Щоб зайти на канал пи-
шемо:
“/jo in # н а з в а _ к а н а л а ” .
Не забувайте сим-
вол # І Наприклад:
/join #mangaproject.ru
Відповідь системи:
[23:28] -NickServ- A passcode has been sent to
[email protected], please type /msg NickServ
confirm <passcode> to complete registration (Код
було надіслано на адресу ва-
шої ел. пошти
ласка введіть /msg NickServ
confirm <ваш код підтверд-
ження;»)
Перевіряємо свій поштовий
ящик і знаходимо там:
Ні, You have requested to
register the following nickname
SmOkqqq.
Please type “ /msg NickServ
confirm bDHJA3NmP “ to com-
plete registration.
If you don’t know why this mail is sent to you, please
ignore it silently.
PLEASE DON’T ANSWER TO THIS MAIL!
irchighway.net administrators.
Копіюємо в буфер обміну
“/m s g N ic k S e rv c o n -
firm b D H J A 3 N m P ”
і вставляємо в командному
рядку mIRC’a. Відповідь сервера:
Відразу відкривається підвікно програми в якому
бачимо:
m IR C OptiönS
v
....
Category*
і
г Logging
• • Flood
Б Sounds
Requests
Agents
В Mouse
Drag Drop
В
DCC
Options
Folders
Ignore
;
Fserve
1 Server
S Display
Options
Б Other
Lock
W0
&' '
У"-
'
-
ш
ш
'
[23:01]
*
Now
talking
in
#mangaproject.ru
[23:01]
*
Topic
is
‘Перевод
манги
на
русский
язык
http://www.m angaproject.ru
МП
снова
жив!|М1ПС
6.17
needed www.mirc.com Поста-
вить View->Font UTF-8 Display
ONLY!
I’
[23:01] * Set by Syon|Sia on
Mon Nov 12 19:28:45
Далі, власне, повідомлення
користувачів
та
автоматичні
попередження
ботів
канала.
Перелік відкритих каналів відображається згори.
Щоб зайти на деякі канали потрібно зареєструва-
тись.
Програма замість відобразити
канал
просто
викине
попередження
типу:
C a n n o t jo in
c h a n n e l,
ch an n el allo w s re g is te re d n ic k n a m e s o n ly (+ R ). To
re g is te r yo u r n ick, ty p e /n ic k s e rv re g is te r P A S S -
W O R D E M A IL
(Ви не можете зайти до каналу, це до-
зволено лише зареєстрованим користувачам. Щоб
зареєструватись
напишіть:
“/n ic k s e r v
re g is te r
PA SSW O R D E M A IL ” ).
<
Чудово! Пишемо:
“/n ic k s e rv re g is te r B A -
Ш Е
ГА С ЛО А Д Р Е С А _ Е Л Е К Т Р О Н Н О Ї_ П О Ш Т И ” .
Ü6feU
;
I
:11
4 У
:
Б: :•:■
...
.
V ;
•у-::.:: • • :х.,
.■ЛЇ&
:>>:■
-
їу .
штт
ш
У:.
[23:30] -NickServ- Nickname SmOkqqq registered
under your account:
*[email protected]*. 1599c5.-
1916f0b2.18377e3cX
- [23:30] -NickServ-Your
password is 666666 -
remember this for later use.
Це означає, що ваше Псев-
до зареєстроване на серве-
рі, ваш пароль 666666. Його
необхідно
запам’ятати
для
подальшого
використання.
В
майбутньому,
щоб систе-
ма вас визнала після того як
ви
підключись до
сервера
і
перевірили,
що зараз
нази-
ваєтесь саме так як реєструвались, потрібно ввести
гасло
такою
командою
/m s g
N ic k S e rv
ID E N TIFY
666666. Якщо ви це не зробите, протягом хвилини-
трьох вас автоматично перейменують у гостя.
Таким чином ви вже зареєструвались (авторизу-
вались)
і
можете
спокійно
заходити
на
канали де
обмежений доступ нереєстровим користувачам!
Н у і б е з п о с е р е д н ь о ф айлики!
••
-
W
lit t e t Ьаскопіт
і
т т ш .
І'
.
.........
........................
І і І ■ «і .«І
. .
.\V.V-.
” |
С т т
І
І
Н ф
І
Н
е просто ж так ми це все ставили, налаштову-
вали, заходили?
Існує декілька команд для пошуку потрібного.
1) Mist - починається зі знаку оклику! У відповідь
предыдущая страница 55 Компьютер 2011 08 читать онлайн следующая страница 57 Компьютер 2011 08 читать онлайн Домой Выключить/включить текст